Medische keuring | gezondheidsverklaring

De verzekeringsmaatschappij wil vooraf het risico van uitval van personen kunnen beoordelen. Afhankelijk van de hoogte van de productiekosten, het soort productie, de duur en de locaties van de productie en de leeftijd van de personen verlangt de verzekeraar een medische keuring of een gezondheidsverklaring. In sommige gevallen is er wellicht nog een geldige beoordeling van kracht van een andere productie die ook verzekerd was dus laat de namen daarom vooraf altijd even controleren. De verzekeraar beoordeelt het keuringsrapport en/of de gezondheidsverklaring niet zelf. De medisch adviseur beoordeelt en adviseert de verzekeraar waarna de verzekeraar de dekking wel of niet of beperkt accepteert. De kosten van de medisch adviseur worden door de verzekeraar betaald. Tot het moment van definitieve acceptatie door de verzekeraar is er een voorlopige dekking voor ongevallen en ontvoering.

Medische keuring

Voor producties met verzekerde productiekosten vanaf € 1,5 miljoen wordt een medische keuring verlangd. Deze keuring moet worden verricht door een arts, niet zijnde de eigen huisarts of een behandelend arts. De kosten voor de keuring komen voor rekening van de producent alhoewel de laatste tijd de keuringskosten ook vaak (gedeeltelijk) door de verzekeraar worden betaald. Naast de keuring dient de te keuren persoon ook altijd een gezondheidsverklaring in te vullen. Deze kan hij of zij ingevuld en ondertekend aan de keuringsarts overhandigen. De arts verstuurt de verklaring dan samen met zijn keuringsrapport naar de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij. Dit is Genas B.V.

Gezondheidsverklaring

De gezondheidsverklaring (download formulier) moet zelf ingevuld worden door de personen die tegen uitval verzekerd moet worden (of de ouders/voogd). Omdat het om medische gegevens gaat mag uitsluitend de medisch adviseur over deze gegevens beschikken. Daarom moet de ingevulde verklaring altijd rechtstreeks aan de medisch adviseur worden gestuurd. Meer gegevens kun je vinden op de gezondheidsverklaring zelf.

Voor producties met een wat lager budget kan de verzekeraar er in veel gevallen ook voor kiezen om geen keuring of gezondheidsverklaring te eisen. De dekking is dan uitsluitend van kracht voor zover de verzekerde personen op de ingangsdatum van de verzekering een goede gezondheid genieten en niet lijden aan kwalen of gebreken welke de productie op enigerlei wijze in gevaar kunnen brengen. Ten aanzien van de dekking voor uitval van personen in verband met een levensbedreigende familieomstandigheid, wordt nader bepaald dat deze dekking uitsluitend van kracht is indien de familierelaties op het moment van uitval van de verzekerde persoon niet ouder zijn dan 70 jaar.